Biblioteka

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Brčkom osnovana je 1976. godine na temeljima biblioteke Više ekonomsko-komercijalne škole. Namijenjena je potrebama naučnog i obrazovnog rada.

Najveći broj knjiga i publikacija je iz oblasti: računovodstva, finansija, osnova ekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, statistike, matematike, informatike i drugih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu. Biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi, doktorati, kao i neknjižni bibliotečki materijal. Na raspolaganju za rad su i leksikoni, enciklopedije i rječnici. Takođe, u sastavu bibliotečkog fonda su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

Zaposlen je jedan bibliotekar. U prostorijama biblioteke je računar sa instaliranim Winisis – Biblio programom za bibliotečko poslovanje, i kompletan bibliotečki fond je evidentiran u elektronskoj bazi podataka. Korisnici biblioteke su studenti Fakulteta i nastavno osoblje. Slobodan je pristup policama gdje su smještene knjige i ostale publikacije.

U sklopu biblioteke nalazi se čitaonica sa 35 čitaoničkih mjesta, u kojoj je računar sa pristupom Internetu. Knjige i ostale publikacije mogu se dobiti na korišćenje samo u čitaonici uz indeks ili ličnu kartu.

Rad sa korisnicima:

(ponedeljak – petak) 7:00 – 15:00 časova
(pauza) 9:30 – 10:00 časova