Cviko Jekić

Cviko Lj. Jekić

Podaci o nastavniku

Zvanje

Docent

Predmeti

Menadžment kvaliteta, Menadžment u turizmu

Kabinet

I sprat br. 101

Vrijeme prijema

Petak, 10;00 – 12;00 sati

Broj telefona

049 216 931, lokal 123

Mejl

cviko.jekic.efb@gmail.com

Biografija

Cviko Lj. Jekić je rođen 24. 11. 1964. godine u Loparama, gdje je i završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Brčkom a diplomirao na Ekonomskom fakultetu Brčko 1989. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine na temi «Upravljanje kvalitetom u poslovnim bankama». Na Ekonomskom fakultetu Brčko 2011. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom »Kvalitet kao faktor uspješnosti i vitalnosti lokalne samouprave».
U periodu (1998-2000) godine radio je u Srednjoškolskom centru „Vuk Karadžić“ Lopare kao nastavnik ekonomske grupe predmeta. Karijeru diplomiranog ekonomiste nastavio je u Opštinskoj administrativnoj službi Lopare, gdje je radio na poslovima finansija i društvenih djelatnosti, sve do 2014. godine. Završio je dopunsko psihološko-pedagoško obrazovanje za rad  u srednjoj školi, kao i za rad u javnoj upravi.
U zvanje docenta na naučnoj oblasti Menadžment izabran je 2013. godine a od 1-og marta 2014. godine je stalno zaposlen na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, organizaciona jedinica Ekonomski fakultet Brčko. Na prvom ciklusu studija učestvuje u nastavnom procesu na oblasti Menadžment.

 

Bibliografija

  1. Jekić, C., Zahtevi kvaliteta, časopis Novi EKONOMIST, br.2., Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina, 2007.
  2. Jekić, C., Koncept kvaliteta, časopis LIDER, br. 1-2 „HORIZONT“, Banja Luka,  2008.
  3. Jekić, C., (Kvalitet kao faktor podizanja nivoa poslovanja i konkurentnosti poslovnih banaka, časopis LIDER-DIREKTOR, br.4., CEKOM d.o.o., Fakultet za menadžment, Novi Sad, 2008.
  4. Jekić, C., Kvalitet - put ka ostvarenju uspeha i prosperiteta, časopis Novi EKONOMIST, br.3., Fakultet spoljne trgovine, Bijeljina, 2008.
  5. Jekić, C., Ušćumlić, D., Model kvaliteta u lokalnoj samoupravi, Međunarodni naučni skup „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“ Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Brčko, 2011.
  6. Jekić, C., Liderstvo kvaliteta u lokalnoj samoupravi, Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „KVALITET 2013“ Neum, 06.-08. juni 2013, Zbornik radova, Univerzitet u Zenici (Mašinski fakultet), Univerzitet Erlangen - Nuremberg (Njemačka), Asocijacija za kvalitet BiH; 2013, str. 483.
  7. Jekić, C., Upravljanje ljudskim potencijalima u lokalnoj samoupravi, Zbornik radova broj 7, Ekonomski fakultet Brčko, 2013.
  8. Jekić, C., Kvalitet usluga lokalne samouprave, časopis Novi EKONOMIST broj 16, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, 2014.
  9. Jekić, C., Procesno funkcionisanje  lokalne samouprave, ECONOMICS, časopis za ekonomsku teoriju i praksu, „OIKOS INSTITUT“, Bijeljina, 2015.
  10. Jekić, C., Nematerijalno motivisanje zaposlenih, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Brčko, 2016.

 

Ostale kompetencije