Hamid Alibašić

Hamid Alibašić

Podaci o nastavniku

Zvanje

Redovni profesor

Predmeti

Mikroekonomija, Makroekonomija,
Fiskalna ekonomija

Kabinet

I sprat, br. 110

Vrijeme prijema

Srijeda, 12 – 13 h
Petak,   12 – 13 h

Broj telefona

049/234-931, lokal 117

Mejl

hamid.alibasic.efb@gmail.com

 

Biografija

Dr Hamid Alibašić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Brčkom. Ekonomski fakultet, industrijski smjer, završio je 1979. godine u Subotici, magistrirao je 1985. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Osijeku, a doktorirao 1988. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U martu 1985. godine završio je stručni seminar iz didaktičko-psihološkog obrazovanja asistenata Univerziteta u Tuzli na temu: “Tendencije u savremenoj univerzitetskoj nastavi”. U Kombinatu „Borac“ Travnik radio je 2,5 godine. Od 1979 do 1992. godine bio je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Brčkom. Zbog ratnih dejstava na području bivše BiH, dr Hamid Alibašić bio je nezaposlen, počev od 1. maja 1992. godine pa sve do 1. oktobra 1998. godine kada se ponovo zaposlio na istom Fakultetu. Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom predavao je predmete: Ekonomske doktrine i Privredni sistem do 1992., a od 1998. godine predaje Makroekonomsku analizu, Tehnološke sisteme i zaštitu okoline, a kasnije i Makroekonomiju i Poreski sistem i politiku (Fiskalna ekonomija). Osim toga, prof. dr Hamid Alibašić od 2008. godine izvodi nastavu na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini iz predmeta Fiskalna ekonomija, Porezi i carine EU, a takođe je bio nastavnik i na predmetu Mikroekonomija do 2012. godine.

Od 2003 do 2007. godine dr Hamid Alibašić je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli predavao Finansije i Razvoj ekonomske misli. Na ekonomskim fakultetima u Brčkom i Tuzli izvodio je i nastavu iz predmeta Finansijski menadžment na magistarskim kursevima: Računovodstvo i finansije i Menadžment i preduzetništvo. Od školske 2015/2016. godine saradnik je u izvođenju nastave na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli iz predmeta: Makroekonomska politika i privredni razvoj i Makroekonomska teorija stabilizacije i konvergencije. U periodu od 2012 do 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Brčkom izvodio je nastavu iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada na drugom ciklusu studija, dok danas na master studiju drži nastavu iz predmeta: Makrekonomska politika i razvoj i Ekonomika i politika zaštite okoline.

Od 31. marta 2004. do 23. novembra 2005. godine obavljao je funkciju predsjednika Savjeta Ekonomskog fakulteta u Brčkom. Nakon toga je do 2007. godine vršio funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanja. Od 2008 do 2012. godine vršio je funkciju prodekana za nauku, umjetnost i NIR. Od 21. decembra 2007 do 21.12.2011. godine bio je Član Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta pri ministarstvu za obrazovanje u RS-u. Isto tako u 2007. godini bio je izabran za direktora EURO INFO CENTRA u Brčkom (KYODO-Centar za civilno društvo, sa sjedištem u Sarajevu). U 2006. godini izvodio je nastavu polaznicima seminara pod nazivom: Usavršite sopstveno poslovanje kao i Otpočnite svoj posao, koji je organizovala ENTERPRISE DEVELOPMENT AGENCY (EDA) – Brčko.

U 2015. godini dobio je Plaketu Univerziteta u Istočnom Sarajevu za istaknuti rad i dostignuća u nastavnoj, naučnoj, kulturnoj i drugoj djelatnosti Univerziteta, kao i za dugogodišnji uspješan rad na Univerzitetu, Istočno Sarajevo, te Plaketu Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini u znak zahvalnosti za višegodišnji savjestan rad ispunjen predanošću i odgovornošću i doprinos razvoju Fakulteta kao ustanove.

Učestvovao je na više domaćih i inostranih kongresa i konferencija i objavio je preko stotinu naučnih i stručnih radova iz oblasti makroekonomije, mikroekonomije, istorije ekonomske misli, fiskalne ekonomije, finansija i tehnoloških sistema i zaštite životne okoline, ekonomske politike, monetarne politike, tranzicije i ekonomije EU. Autor je šest udžbenika iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije i fiskalne ekonomije. Član je redakcije nekoliko renomiranih ekonomskih časopisa. Autor je ili koautor deset studija, elaborata i domaćih istraživačkih projekata. Bio je mentor i član komisije kod većeg broja doktorskih disertacija, magistarskih i master radova. Bio je recenzent većeg broja udžbenika, knjiga i naučnih i stručnih radova.

 

Bibliografija

 1. Osnovi makroekonomske analize, udžbenik, Ekonomski fakultet, Brčko, 1998, koautor.
 2. Vodič kroz makroekonomsku analizu, kompendijum, Ekonomski fakultet, Brčko, 2000, autor.
 3. Različita shvatanja normalne cijene i zakona vrijednosti u bivšoj sovjetskoj ekonomskoj misli, knjiga, TANG-ART MD GRAFIKA, Brčko, 2001, autor.
 4. Principi multiplikatora u savremenoj makroekonomskoj analizi s posebnim osvrtom na njihovo djelovanje u bivšoj jugoslovenskoj privredi, udžbenik, GRAFAM, Brčko, 2002, autor.
 5. Makroekonomska analiza, udžbenik, HAMGRAF, Tuzla, 2005, koautor.
 6. Fiskalni sistem u Bosni i Hercegovini i njegova reforma, udžbenik, B-eli-m, d.o.o. Lukavac, 2007, koautor
 7. Uloga univerziteta i naučno-istraživačkog rada u društveno-ekonomskom razvoju RS-a i kriterijumi za izbor u univerzitetska naučno-istraživačka zvanja, Zbornik radova, Ministarstvo nauke i kulture u Vladi RS-a, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u S. Sarajevu, Banja Luka, 2001, autor.
 8. Znanstvena ekonomska misao u izazovima stabilnijeg društveno-ekonomskog razvoja BiH, članak, Tranzicija br. 15, Ekonomski institut, Tuzla, 2004, autor.
 9. Finansiranje zaštite životne okoline u BiH, Zbornik radova, Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Životna sredina ka Evropi“, Beograd, SCG, 5-8. jun, 2005, autor.
 10. Mjesto i uloga ekonomske misli u kreiranju ekonomske politike i njene refleksije na funkcioniranje tranzicionog privrednog sistema BiH, Ekonomska revija br. 8., 2006., Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 11. Koautor trećeg projekta obnove EES (BHP3-ESS-TEPRP-Q-04/05 WB), „Studija energetskog sektora u BiH“, (Projekat finansiran od strane Svjetske banke), Rudarski institut u Tuzli je jedan od partnera u konzorciju zadužen za izradu Modula 8– Rudnici uglja u BiH. (Tuzla, 17. decembra 2007.).
 12. Ponašanje potrošača sa aspekta neuromarketinga – emocije, motivi i stavovi, Financing, Naučni časopis za ekonomiju, broj 2, godina IV, jun 2013. godine, izdavač Finrar d.o.o., Banja Luka i Financing d.o.o., Brčko, (koautor)
 13. Uticaj kontinuiranog deficita na ekonomski rast Bosne i Hercegovine, Zbornik radova, godina 9, br. 9, Ekonomski fakultet u Brčkom, 2015. (koautor)
 14. Mjesto neregulisane ekonomije u sistemu nacionalnih računa, Financing, Naučni časopis za ekonomiju, broj 1, godina VII, mart 2016. godine, izdavač Finrar d.o.o., Banja Luka i Financing d.o.o., Brčko, (koautor)

 

Ostale kompetencije