Ekonomika preduzeća

Naziv predmeta

Ekonomika preduzeća

Skraćeni naziv

Status

Semestar

ECTS

Sedmični fond časova

Predavanja

Vježbe

EPR-1

obavezan

II

7

4

2

Šifra predmeta

5.01.12

Školska godina od koje se program realizuje

2007/2008.

Vrsta i nivo studija, studijski programi: Akademski studij ekonomije. Prvi ciklus. Studijski programi: Računovodstvo i finansije i Menadžment.

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa teorijskim aspektima i praksom poslovanja preduzeća kao osnovnog subjekta tržišne privrede, koji se kontituiše u vidu organizacionog sistema usmerenog na bavljenje nekom od delatnosti u ekonomskoj sferi društvenog života. Izučavanje ove pretežno fundamentalne nastavno-naučne discipline omogućava studentima da razumiju ekonomske zakonitosti u vezi sa osnivanjem, poslovanjem i razvojem preduzeća, kao i da se osposobe za primjenu stečenih znanja u oblastima poslovne ekonomije.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Miladin Jovičić, docent; mr Pobrić Nermina, viši asistent

Metod nastave i savladavanje gradiva: Predavanja obrađuju teorijske aspekte ekonomike preduzeća, uz ilustracije primjerima iz prakse i odgovarajućim grafičkim pregledima. Vježbe su usmjerene na razradu praktičnih primjera poslovanja preduzeća u vidu računskih, grafičkih i tekstualnih zadataka na osnovu predavanjima.

Sadržaj predmeta po sedmicama:

1

Uvod u nastavno-naučnu disciplinu: Predmet, cilj i metode izučavanja, Teorije firme, Ekonomska struktura preduzeća kao poslovnog sistema.

2

Elementi ekonomije preduzeća kao konkretne ekonomske stvarnosti – ulaganje kapitala u obliku trošenja i angažovanja; rezultati poslovanja preduzeća; kvalitet ekonomije preduzeća; faktori kvaliteta ekonomije.

3

Ulaganje kapitala u poslovanje preduzeća: Trošenje elemenata proizvodnje – utrošci kao naturalni izraz trošenja materijala, sredstava za rad i radne snage; Uslovljenost utrošaka; Troškovi kao finansijski izraz trošenja; Cijene sredstava za proizvodnju i zarade radnika kao novčani multiplikatori utrošaka.

4

Osnovni kriterijumi klasifikovanja troškova: podjela troškova prema mjestu nastanka, vezanosti za nosioce, mogućnosti obračuna po jedinici učinka.

5

Troškovi poslovanja uslovljeni uspostavljanjem i korišćenjem proizvodnog kapaciteta preduzeća – fiksni, relativno fiksni i proporcionalni troškovi.

6

Specifične pojave u ponašanju troškova (degresija, progresija i remanentnost); Granični troškovi.

7

Metode obračuna troškova po nosiocima – kalkulacije cijene koštanja proizvoda i usluga (diviziona, kuplovanih proizvoda, pomoću ekvivalentnih brojeva, dodatna i direct costing). I kolokvijum

8

Izračunavanje praga ekonomičnosti korišćenja kapaciteta; metode utvrđivanja fiksne komponente troškova.

9

Angažovanje kapitala kao oblik ulaganja u poslovanje preduzeća – upravljanje kruženjem kapitala u procesu privređivanja; Naturalni i novčani oblici kapitala; Faze ciklusa reprodukcije u preduzeću.

10

Kapital angažovan u osnovnim i obrtnim sredstvima; Vremenski aspekt angažovanja (koeficijenti angažovanja i reprodukovanja).

11

Rezultati poslovanja. Proizvod. Efektivnost poslovanja preduzeća: Efekti poslovanja u vidu rezultata privređivanja – fizički proizvodi i usluge kao upotrebni kvaliteti koje preduzeće iznosi na tržište.

12

Rezultati reprodukcije. Proizvod. Ukupni prihod kao izraz tržišnog priznanja realizovane vrijednosti proizvoda i usluga; struktura i dinamika ukupnog prihoda.

13

Rezultati reprodukcije. Rashodi poslovanja. Iskazivanje ukupnog poslovnog rezultata.D obitak kao neto rezultat poslovanja i izraz racionalnosti korišćenja kapitala.

14

Ekonomski principi poslovanja i izrazi kvaliteta ekonomije – osnovni i parcijalni principi i pokazatelji produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti.

15

Ukupni poslovni uspjeh kao izrazi efektivnosti sprovođenja ekonomskih principa poslovanja; Statička i dinamička analiza poslovnog uspjeha preduzeća, Uticaj promjena elemenata produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti na poslovni uspjeh preduzeća, Izražavanje ukupnog poslovnog uspjeha preduzeća.

Opterećenje studenta po predmetu:

Nedjeljno:
Kreditni koeficijent
k=7/30= 0,233
Nedjeljno opterećenje:
=0,233 x40 sati = 9 sati i 20 minuta

U semestru:
Ukupno opterećenje za predmet: (ECTS bodova) 7 x 30 sati/kreditu= 210 sati
Aktivna nastava: 6 x15= 90 sati predavanja i vježbi,
Kontinuirana provjera znanja: 8 sati;  Završna provjera znanja: 5 sati
Samostalan rad: učenje, konsultacije 107 sati

Obaveze studenta: Predavanja, vježbe, seminarski radovi, testovi i kolokvijumi.

Literatura: Osnovna: Nenad Penezić: Ekonomika preduzeća, Tehničke nauke-udžbenici-Novi Sad,.
Dopunska: Božidar Stavrić-Ekonomika preduzeća.FST-Bijeljina; Blagoje Paunović: Ekonomika preduzeća - preduzeće, okruženje i ulaganja, Ekonomski fakultet, Beograd, 2006, .Živko Kostić: Osnovi teorije mezoekonomije, Savremena administracija, Beograd, 1997.Hal R. Varijan: Mikroekonomija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.; Charls M.; Thomas R.: Managerial Economics, MaGraw-Hill, New York, 2002.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Realizacija kolokvijuma 45; Posvećenost nastavi:prisustvo-aktivnost-seminarski 15 poena; Završni ispit 45 poena;Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen stim da sva tri kolokvijuma moraju imati pojedinačno preko 50% bodova.

Posebna napomena za predmet: -